Αρχική » ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΙ / ESTABLISHERS » ΓΚΕΡΧΑΡΝΤ / GERHARDT

ΓΚΕΡΧΑΡΝΤ / GERHARDT


Ιστορικό δράσης στην Κύμη / History of route-establishing in Kymi region :

 • Του Γενς (Γιάννης) Γκέρχαρντ / By Jens Gerhardt (jg@jensgerhardt.de)

Tο εκπαιδευτικό πεδίο «Δημοτικό Σχολείο» / ‘Grundschule’ training sector


  Στην Κύμη πήγα για πρώτη φορά την άνοιξη του 2015.  Ήταν κεραυνοβόλος έρωτας.  Ένας καταπράσινος κόλπος συνδυασμένος με τα φανταστικά βουνά και την όμορφη θάλασσα με τις παραλίες της.  Ένας συνδυασμός φυσικής ομορφιάς που δεν είχα ξαναβιώσει. Λίγο καιρό μετά αγόρασα ένα σπίτι και ξεκίνησα να αναζητώ εξοπλισμένα αναρριχητικά πεδία με κόσμο να σκαρφαλώνει σε αυτά, όμως βρήκα μόνο εν μέρει αυτά για τα οποία έψαχνα.  Ναι υπήρχαν πεδία, αλλά δεν υπήρχαν αναρριχητές.

  Επισκέφτηκα ξανά και ξανά τα πεδία που μου ήταν γνωστά, αλλά δυστυχώς δε συνάντησα κανέναν ντόπιο αναρριχητή.  Οπότε είχα φτάσει στον παράδεισο, βράχια, βουνά, θάλασσα … αλλά προφανώς τα πεδία που βρήκα δεν είχαν εξοπλιστεί από ντόπιους.   Όταν σκέφτομαι τις αναρριχητικές περιοχές σε Γερμανία, Αυστρία, Ιταλία και Γαλλία, οι πιο γνωστές από αυτές είναι πάντα εκείνες με τις πιο δύσκολες διαδρομές.  Όμως αυτές οι περιοχές εγκαταλείπονται όταν δεν υπάρχουν πουθενά αρχάριοι που διασκεδάζουν στα βράχια και αποτελούν τη μαγιά για την επόμενη γενιά.  Γι’ αυτό και αποφάσισα να εξοπλίσω ένα πεδίο κατάλληλο για αρχάριους, ένα πεδίο όπου θα μπορούν να μάθουν αναρρίχηση οι ντόπιοι.  Εάν μερικοί ντόπιοι ξεκινήσουν να σκαρφαλώνουν, τα υπόλοιπα παίρνουν το δρόμο τους.

Από τα πολλά βράχια που είδα ψάχνοντας, ένα χρόνο μετά βρήκα έναν που ταίριαζε στα κριτήριά μου :

 • συμπαγής βράχος
 • μέγιστο ύψος 15μ (για άριστη επικοινωνία)
 • ελεύθερη κορυφή βράχου (αδύνατη η πτώση βράχων)
 • μικρή πρόσβαση (έως 15 λεπτά)
 • κατάλληλη βάση για παιδιά
 • τουλάχιστον το 50% της ημέρας στη σκιά

Εννέα μήνες μετά, το καλοκαίρι του 2016, εξόπλισα αυτόν τον τομέα, με τη βοήθεια του Λουκ και του Τιμ Γιούνκερ.  Ένα αναρριχητικό πεδίο για οικογένειες και αρχάριους με 9 διαδρομές από ΙΙου έως Vου βαθμού.  Είναι όλες εξοπλισμένες με ανοξείδωτα υλικά 316 και ρελέ.  Σε όλα τα ρελέ υπάρχει αρκετός χώρος για να διδάξει κανείς όλους τους απαραίτητους χειρισμούς σε αρχάριους. Έχουν τοποθετηθεί πολλές πλακέτες στις διαδρομές, ώστε έτσι να μπορούν να μάθουν αναρρίχηση επικεφαλής ακόμα και οι αρχάριοι.  Χρειάζεστε το πολύ 6 σετάκια και 20μ σχοινί για να σκαρφαλώσετε τις διαδρομές.  Από τις 11:30 και μετά ο τοίχος είναι στη σκιά, γεγονός που κάνει το πεδίο ιδανικό για σκαρφάλωμα το καλοκαίρι.

Το όνομα του πεδίου, Γκρούντσουλε (Grundschule), είναι η γερμανική λέξη για το Δημοτικό Σχολείο, το σχολείο στο οποίο τα παιδιά μαθαίνουν τα απαραίτητα για να σκαρφαλώσουν αυτόνομα.  Υπάρχουν 9 διαδρομές, μια για κάθε μέλος της οικογένειας των Γκέρχαρντ και Γιούνκερ, ώστε όλα τα ονόματα των διαδρομών να έχουν άμεση σχέση με τα ονόματα των μελών των οικογενειών.

/

  In the spring of 2015, I went to Kymi for the first time. It was love at first sight.  The evergreen bay combined with the fantastic mountains and the beautiful sea and its beaches. A natural combination that I had never experienced before. Shortly after I bought a house and started looking for developed climbing areas and climbers , but unfortunately I only partly found. Yes there were crags, but there were no climbers present.

  Again and again I looked for the areas known to me, but unfortunately I did not meet any local climbers.  So I had arrived – in paradise – rocks, mountains, sea … but the areas I found were obviously not developed by locals. When I look at the former fashion areas in Germany, Austria, Italy and France, the most famous of these are always those with the most difficult routes.  But these areas are getting more and more forgotten when there are not beginners who have fun and make the next generation.  That’s why I decided to develop an area suitable for beginners – an area where local people can learn how to climb.   If a couple of locals regularly climb, the rest take their way by themselves.

From the many rocks that I have looked at, I found one which matched my criteria almost a year afterwards :

 • solid rock,
 • maximum of 15m high (for good communication)
 • free top of the cliff / no slope above (so that rockfall can be excluded)
 • short access by foot (maximum 15 minutes)
 • child-friendly wall base
 • at least 50% of the day in the shade

  In the summer of 2016 Luke and Timm Junker together with me developed this small climbing area.  A rock for families and beginners. There are 9 routes from II to V-. They are all equipped with stainless steel hooks and anchors 316. There is enough room at all the belays to provide the necessary safety precautions for beginners. There are also a lot of hooks installed in the routes so that beginners can also learn how to lead on. For the repetitions of the routes one needs up to 6 quickdraws and a 20m rope. From 11:30 the wall is in the shade, which makes the area ideal for climbing in summer.

  The name for this sector, ‘Grundschule’, is the German word for elementary school – the school in which the children learn the most necessary to go independently. 9 routes have been developed – one for each member of the family Gerhardt and one for each Junker family member, so that all the names of the routes have a direct link to the names of the family members.

  /

 Im Frühjahr 2015 reiste ich das erste mal nach Kymi. Es war Liebe auf den ersten Blick.  Die immergrüne Bucht kombiniert mit den traumhaften Bergen und dem wunderschönen Meer und seinen Stränden. Eine Naturkombination die ich so noch nie erlebt hatte.  Kurz darauf suchte nach erschlossenen Klettergebieten und wurde leider nur zum Teil fündig.  Gebiete Ja, aber es waren keine Kletterer anwesend.

  Immer wieder suchte ich die mir bekannten Gebiete auf, traf aber leider keine einheimischen Kletterer.  Ich war also angekommen – im Paradies – Felsen, Berge, Meer… aber die Gebiete die ich fand wurden offensichtlich nicht von Einheimischen erschlossen.  Wenn ich mir die ehemaligen Modegebiete in Deutschland, Österreich, Italien und Frankreich anschaue, sind die bekanntesten davon immer die mit den schwierigsten Routen.  Aber diese Gebiete geraten immer mehr in Vergessenheit wenn dort nicht auch Anfänger ihren spass haben und den Nachwuchs bilden- Deshalb entschloss mich erst einmal ein Gebiet einzurichten, das für Anfänger geeignet ist – Ein Gebiet in dem Einheimischen das Klettern gelehrt kann.  Wenn ein Paar Einheimische regelmäßig klettern, kommt der Rest von Alleine.

Von den vielen Felsen,die ich mir angeschaut habe, , fast ein Jahr nachdem habe ich einen gewählt der folgende Kriterien erfüllt:  
 • fester Fels,
 • für eine gute Kommunikation maximal 15m hoch,
 • freier Felskopf / kein Hang darüber (damit Steinschlag ausgeschlossen werden kann)
 • kurzer Zustieg (maximal 15min)
 • kindgerechter Wandfuß
 • mindestens 50% des Tages im Schatten

   Neun Monate später – im Sommer 2016 erschlossen Luke und Timm Junker zusammen mit mir dieses kleine Klettergebiet.  Ein Felsen für Familien und Anfänger.  Es gibt es 9 Routen von II bis V-.  Sie sind alle mit Edelstahlhaken und Standplätzen 316 ausgestattet.  An allen Standplätzen ist genügend Platz um Anfängern die notwendigen Sicherunsmaßnahmen bei zu bringen. Ebenso sind in den Routen überdurchschnittlich viele Haken verbaut, so dass auch Anfänger das Vorsteigen lernen können.  Für die Wiederholungen der Routen benötigt man bis zu 6 Expressschlingen und ein 20m Seil.  Ab 11:30 befindet sich die Wand im Schatten, was das Gebiet ideal zum Klettern im Sommer macht.

  Der Name für diesen Sektor ist das deutsche Wort für Grundschule – die Schule, in der die Kinder das Notwendigste lernen um selbstständig los zu gehen.  Es wurden 9 Routen erschlossen – für jeden der Familie Gerhardt und Junker eine, so dass alle Namen der Routen eine direkte Verbindung zu den Namen der Familienmitglieder haben.


Φωτογραφίες / Photos :


*  Ο Γενς (Γιάννης) Γκέρχαρντ ξεκίνησε την αθλητική αναρρίχηση το 1986.  Τις χρονιές 1994/95 έγινε εκπαιδευτής αθλητικής αναρρίχησης και τεχνητής πίστας.  Τα επόμενα χρόνια δούλεψε κυρίως στη νότια Γαλλία ως εκπαιδευτής σκι – σνόουμπορντ το χειμώνα και ως εκπαιδευτής αναρρίχησης το καλοκαίρι.  Λόγω των οικογενειακών υποχρεώσεων και της συνεχούς εργασίας, η αναρριχητική δραστηριότητα δυστυχώς χαλάρωσε τόσο, ώστε με δυσκολία πήγαινε στα βράχια μεταξύ 2005 και 2016.  Σήμερα, εδώ στην Κύμη, ελπίζει να ξεκινήσει ξανά και να εξοπλίσει δυο τομείς μεγάλου ύψους με πολύσχοινες διαδρομές.

/

  Jens Gerhardt began sport climbing in 1986. In 1994/95 he became an instructor for sports climbing and artificial climbing-walls. In the coming years, he worked as a ski and snowboard instructor in winter and as a climbing instructor in the summer – especially in the South of France. Because of the family and the constant work, the climbing had unfortunately slackened, so that between 2005 and 2016 barely came to climbing.  Now, here in Kymi, he is hoping to start again and to develop a pair of high walls with multipitch routes.

/

  Jens Gerhardt begann 1986 mit dem Sportklettern.  1994/95 beendete er seine Ausbildung zum Ausbilder für Sportklettern und Künstliche Kletteranlagen. In den kommenden Jahren arbeitete er im Winter als Ski und Snowboardlehrer  und als Kletterlehrer im Sommer – vor allem in Südfrankreich.  Aufgrund der Familie und dem ständigem Arbeiten hatte Klettern leider deutlich nachgelassen, so dass er zwischen 2005 und 2016 kaum noch zum Klettern kam.  Jetzt, hier in Kymi hofft er einiges nachzuholen und neben den Anfängerrouten auch ein Paar hohe Wände mit Mehrseillängen Touren einzurichten.


Climb in Kymi, Copyright © 2015 – 2021, All rights reserved